Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Επιστολή Γιάννη Καπάκη στον Δήμαρχο Άνδρου σχετικά με σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Άνδρου


 Δημοσιεύουμε επιστολή του ΓΓΠΠ και επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου κ. Γιάννη Καπάκη σχετικά το ΠEΣΔΑ Ν. Αιγαίου και το Τοπικό  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ανδρου
Γιάννης Γ. Καπάκης
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ΥΠ.ΕΣ.
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης
2.12.2016
   

ΠΡΟΣ
Δήμαρχο Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη
διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελ. Μπάλλα

Κοινοποίηση:
1. Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ευάγγελο Καπετάνιο, Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
    A. κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα
         Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
    Β. Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων, Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος
3. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεώργιο Χατζημάρκου
4. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γεώργιο Λεονταρίτη
5. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, κ. Χαράλαμπο Κόκκινο
6. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, κ. Θωμά Σωτρίλλη
7. Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Αντώνιο Βουτσίνο

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου και Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Άνδρου

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011), τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, τις γενικότερες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3 και 9 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), παρακαλώ όπως μεριμνήσετε και διαβιβάσετε άμεσα στον κ. Δήμαρχο το παρόν έγγραφό μου προκειμένου να με πληροφορήσετε εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τα εξής:
Όπως προκύπτει από την υπ΄αρ. 14/22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Ξ1ΗΩΨΙ-2ΡΔ) δεν συζητήθηκε κατ΄ουσία το εισηγούμενο από εσάς και ανυπόγραφο από τον συντάκτη του κείμενο της έγκρισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου μας και αντ΄αυτού ζητήσατε τούτο να επανέλθει σε επόμενο συμβούλιο στην οριστική του μορφή αφού θα είχε προηγουμένως εμπλουτισθεί με προτάσεις και παρατηρήσεις. Έτσι το Σώμα αποφάσισε να συγκροτήσει πενταμελή Επιτροπή η οποία θα έπρεπε μέχρι τις 10.02.2016 να συγκεντρώσει τις σχετικές παρατηρήσεις από τα Τοπικά Συμβούλια και Φορείς του νησιού.
Με την υπ΄αρ. 7/8.02.2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου και την υπ΄αρ. 1/10.02.2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γαυρίου, ομοφώνως υποβλήθηκαν προς τον Δήμο πολύ συγκεκριμένες και επαρκώς τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και διατυπώθηκαν εύλογες ενστάσεις τόσο ως προς την ακολουθούμενη -μη σύννομη- διαδικασία εκπόνησης του ΤΣΔΑ (αναφέρθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες στην ανάθεση της σχετικής μελέτης σύνταξής του στην εταιρεία ΤΥΡΒΗ Μελετητική-Συμβουλευτική και στην μη τήρηση των αναφερομένων στο υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 550/15.09.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) όσο και ως προς την ουσία των εκεί διαλαμβανομένων προτάσεων και εκτιμήσεων εντοπίζοντας λάθη και παραλείψεις. Οι εν λόγω δύο αποφάσεις αποτελούν κυριολεκτικά «καταπέλτη» εις βάρος της μελέτης που παρουσίασε ο κ. Δήμαρχος στο Δ.Σ.
Επιπλέον έχει αποσταλεί από τις 22.03.2016 Αναφορά ομάδας κατοίκων της Άνδρου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην οποία καταγγέλλονται οι μη σύννομες διαδικασίες τις οποίες ακολούθησε ο Δήμος σχετικά με την εκπόνηση του ΤΣΔΑ .
Έκτοτε και μέχρι σήμερα αγνοείται η τύχη του ΤΣΔΑ καθόσον δεν έχει  επανεισαχθεί το θέμα στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης παρά την προ πολλού εκπνοή της προθεσμίας που το ίδιο το Όργανο είχε καθορίσει.
Ως εκ τούτου ο Δήμος μας δεν διαθέτει νομίμως καταρτισθέν ΤΣΔΑ και οποιαδήποτε άλλο κείμενο που έχει κυκλοφορήσει προς έτερες συναρμόδιες Υπηρεσίες, ουδέν έννομο και δεσμευτικό αποτέλεσμα παράγει.
Χθές 1.12.2016, συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με μοναδικό θέμα Η.Δ. την έγκριση του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων εντός του οποίου διαπίστωσα με έκπληξη ότι περιλαμβάνεται και το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου (βλ. κυρίως σελ. 426-428, 591-595), χωρίς όμως τούτο να έχει προηγουμένως γίνει γνωστό και αποδεκτό από οποιοδήποτε αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου μας.
Πρόκειται προφανώς περί ενός παράτυπου κειμένου, πέρα από κάθε λογική, το οποίο ουδείς γνωρίζει ποιος μέσα από τον Δήμο Άνδρου σκέφτηκε πραξικοπηματικά να διοχετεύσει στην εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε. που συνέταξε το ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου και μάλιστα δεσμεύοντας ένα ολόκληρο νησί στο τόσο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων του.
Και βεβαίως αξιοπρόσεκτο και ερευνητέο προκύπτει το ερώτημα πώς η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου δέχθηκε να παραλάβει και να συμπεριλάβει στο ΠΕΣΔΑ πληροφορίες για το ΤΣΔΑ Δήμου Άνδρου, χωρίς αυτές να έχουν εγκριθεί αρμοδίως από το Δ.Σ. του οικείου Δήμου.Ως εκ τούτου Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε :
  • Γιατί από τις 10.02.2016 μέχρι και σήμερα δεν έχετε φέρει προς έγκριση από το Δ.Σ. Άνδρου το ΤΣΔΑ και πότε σκοπεύετε να το κάνετε.
  • Γνωρίστε μου τα αποτελέσματα όλων των προτάσεων των τοπικών φορέων που συγκέντρωσε η ορισθείσα με την υπ΄αρ. 14/2016 Απόφαση Δ.Σ. πενταμελή Επιτροπή, χορηγώντας μου τα σχετικά αντίγραφα.
  • Ποια τα αποτελέσματα της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης επί του ΤΣΔΑ μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου που έληξε στις 17.02.2016 .
  • Τους λόγους για τους οποίους δεν τηρήσατε τα διαλαμβανόμενα στο υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 550/15.09.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
  • Γιατί αποσιωπήσατε τις κρίσιμες παρατηρήσεις-υποδείξεις που σας απεύθυναν με ομόφωνες Αποφάσεις τους τα Τοπικά Συμβούλια Μπατσίου και Γαυρίου.
  • Γνωρίστε μου σαφώς εάν το κείμενο μελέτης ΤΣΔΑ που παρουσιάσατε στο Δ.Σ. της 22.01.2016 έχει εκπονηθεί από την εταιρεία ΤΥΡΒΗ-Δρόσου Ξένη στη Σύρο, με ποια νόμιμη διαδικασία περί μελετών ανατέθηκε, το κόστος αυτής, τον ΚΑΕ του Π/Υ που βαρύνεται, την απόφαση ψήφισης της σχετικής πίστωσης, την Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης καθώς και τα στοιχεία του φορολογικού παραστατικού που εξέδωσε η εν λόγω μελετητική εταιρεία προκειμένου να πληρωθεί (χορηγήστε μου φωτοαντίγραφα). Στην περίπτωση που το ΤΣΔΑ συντάχθηκε από υπαλλήλους του Δήμου, γνωρίστε μου τα ονόματα αυτών και χορηγήστε μου αντίγραφο της μελέτης τους με τις υπογραφές τους καθώς και με ποιο τρόπο το μελετητικό γραφείο της κας Δρόσου συνέδραμε το προσωπικό του Δήμου και βάσει ποιάς Αποφάσεως ορίστηκε ως «εξωτερικός συνεργάτης» για την εν λόγω υπηρεσία καθώς και την αμοιβή που ζήτησε. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει ηχογραφημένο υλικό από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22.01.2016 με δηλώσεις του κ. Δημάρχου το οποίο έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με όσα αναφέρονται στο από 30.01.2016 εκδοθέν Δελτίο Τύπου του Δήμου. Βέβαια, 11 ολόκληρους μήνες μετά από αυτό το Δελτίο, όσα εκεί δηλώνατε πλέον έχουν καταστεί, με ευθύνη και υπαιτιότητά σας, παντελώς ανακόλουθα αφού τίποτα εξ΄αυτών που υποσχεθήκατε δεν κάνατε, αδιαφορώντας να επαναφέρετε το θέμα του ΤΣΔΑ στο Δ.Σ. 
  • Γνωρίστε μου όλη την ανταλλαγείσα επί του ζητήματος εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία σας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ειδικότερα το έγγραφο με το οποίο αποστείλατε το ΤΣΔΑ έτσι όπως αυτό εντάχθηκε στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ που διανεμήθηκε χθες.
  • Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως με ενημερώσει εγγράφως πότε και βάσει ποιού εγγράφου παρέλαβε το ΤΣΔΑ από τον Δήμο Άνδρου, εάν έχει ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες επ΄αυτού, εάν ήταν εις γνώση της η υπ΄αρ. 14/22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου για το εν λόγω θέμα καθώς και ποιες ενέργειες ενδεχομένως έκανε σχετικά με την από 22.03.2016 υποβληθείσα Αναφορά κατοίκων της Άνδρου για τα προβλήματα του ΤΣΔΑ  .
  • Τέλος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως μεσολαβήσει στον Δήμο Άνδρου προκειμένου να μου χορηγηθούν το συντομότερο δυνατόν και απρόσκοπτα όλα τα αιτούμενα στοιχεία και απαντηθούν επαρκώς τα ερωτήματά μου , διερευνώντας ταυτόχρονα – κατά τον έλεγχο νομιμότητας της χθεσινής Αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου περί εγκρίσεως του ΠΕΣΔΑ – εάν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες ως προς το μέρος που αφορά την συμπερίληψη και εν τέλει έγκριση του εκεί αναφερομένου ως ΤΣΔΑ Άνδρου.

Με τιμή,        
Γιάννης Καπάκης
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
      Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Συν    

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

'Ολα στο φώς ! ! !

                                                                                                                                            
 
2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ
 ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΥ  

ΠΡΟΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων
κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα
Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος
 21-11-2016

Θ Ε Μ Α: 
Eκκρεμότητα με παροχή πληροφόρησής μου και χορήγηση στοιχείων επί θεμάτων της εταιρείας «Αναπτυξιακή Άνδρου Α.Ε.»

Σχετ.: Το από 16.09.2016 έγγραφό μου προς τη διοίκηση της εταιρείας Αναπτυξιακή Άνδρου Α.Ε. και τη διοίκηση του Δήμου για παροχή στοιχείων

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της από 16.09.2016 προαναφερόμενης (κοινοποιηθείσα και στην Υπηρεσία σας) επιστολής μου (βλέπε εδώ σχετικό μας link:
http://androstiszoismas.blogspot.gr/2016/09/blog-post.html, προς τον Δήμο Άνδρου και την Αναπτυξιακή του Εταιρεία με την οποία ζητούσα στοιχεία και απαντήσεις σε 16 τιθέμενα σημεία, σας ενημερώνω ότι μέχρι σήμερα έχω λάβει ελάχιστες από τις αιτούμενες πληροφορίες παρότι έχει εκπνεύσει εδώ και καιρό το προβλεπόμενο εκ της νομοθεσίας χρονικό διάστημα για να μου απαντήσει πλήρως και εμπεριστατωμένα ο Δήμος.

Συγκεκριμένα, σας γνωρίζω ότι έλαβα 2 ηλεκτρονικά μηνύματα, ένα στις 20.09.2016 από τον λογιστή της Αναπτυξιακής κ. Χαρ. Ανύση με 6 συνημμένα αρχεία (Ισολογισμό χρήσης 2015, Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. με πρόσκληση για τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων, Πρακτικό με νέο Δ.Σ., Προσάρτημα Ισολογισμού με 31.12.2015, Έκθεση Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.09.2016 για τη χρήση 2015 και Συνοπτικό Ισολογισμό 2015 και 2014) και ένα στις 24.09.2016 από τη δημοτική σύμβουλο κ. Ελένη Πολίτου, αρμόδια για θέματα της Αναπτυξιακής Άνδρου, στο οποίο επισύναπτε 5 αρχεία, όμοια με τα αποσταλθέντα από τον κ. Ανύση προς εμένα.
Ως εκ τούτου προκύπτει σαφώς ότι ο Δήμος αποφεύγει να απαντήσει στα καίρια ερωτήματά μου καθώς ελάχιστα από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούσα μου έχουν χορηγηθεί, ιδίως εκείνα που είναι «ενοχλητικά» για τη διοίκηση του Δήμου και της εταιρείας και αφορούν τυχόν οφειλές της προς τους εργαζομένους της, το μέλλον αυτών και εν γένει της ίδιας της εταιρείας καθώς και εκείνα που σχετίζονται με την άσχημη οικονομική της κατάσταση (επισημαίνω ότι για 2 συνεχόμενες χρήσεις, για όσες τουλάχιστον με ενημέρωσαν, η εταιρεία είναι ζημιογόνα ως προς τα αποτελέσματά της μετά φόρων).
Παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα, ως εποπτική αρχή του Δήμου Άνδρου και των Νομικών του Προσώπων, προκειμένου να μου αποσταλούν άμεσα τα στοιχεία που ζητώ καθώς και διευκρινίσεις για το εάν η εταιρεία συμμορφώθηκε και ξεκίνησε να αποστέλλει σε τακτική βάση δελτίο οικονομικών της στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.       Με τιμή,        

                                                        Γιάννης Καπάκης

Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείου Εσωτερικών   
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
          Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης


Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Οι γεωτρήσεις της Πλούσκας....

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΠΑΤΣΙΤο έγγραφο Γλυνού που ουδέποτε ανακλήθηκε και η απόλυτη σύμπνοια του ντόπιου κατεστημένου στο θέμα της Πλούσκας

Ο πρώην Δήμαρχος Ι. Γλυνός τον Μάϊο του 2013 ενημέρωνε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου σχετικά με την αδειοδότηση του ΧΥΤΥ ότι ήταν στις άμεσες σκέψεις του Δήμου η κατάργηση (!!!!) των 3 γεωτρήσεων που υδρεύουν την ευρύτερη περιοχή του Μπατσίου καθόσον οι υφιστάμενες παρείχαν κακή ποιότητα νερού και σκόπευε να υδροδοτήσει την περιοχή εναλλακτικά με άλλα μέσα, χωρίς όμως να τα κατoνομάζει. 
Από τότε τέτοια προαποφασισμένη επιμονή για να γίνει ο ΧΥΤΥ σώνει και καλά στην Πλούσκα…….Oμολογουμένως μας παραξενεύει…..
Για να μην θυμηθούμε τις προεκλογικές κορώνες της παράταξης του κ. Σουσούδη για τα νερά της Πλούσκας. Χάϊδεμα στα αυτιά των κατοίκων για να υφαρπάξουν την ψήφο τους και τώρα η «μάχη των μαχών» για να πάει ο ΧΥΤΥ εκεί που οι ίδιοι έλεγαν ότι υπάρχουν νερά ! ! !
Τι ήξερε για τον υδροφόρο ορίζοντα και την υδατοστεγανότητα της περιοχής και φοβόταν άραγε ο πρώην Δήμαρχος ώστε έσπευσε να δηλώσει ότι θα καταργούσε τις γεωτρήσεις προκειμένου να γίνει ο ΧΥΤΥ πάση θυσία στην Πλούσκα ?   
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου τον Ιούνιο του 2015 ζήτησε ομόφωνα από τον κ. Σουσούδη την άμεση απόσυρση αυτού του απαράδεκτου εγγράφου. Δύο μάλιστα πρώην Αντιδήμαρχοι (οι κ.κ. Α. Ψητός και Κ. Μαγουλάς) «άδειασαν» στυγνά τον κ. Γλυνό, παραδεχόμενοι ότι αυτός έστειλε το έγγραφο εν αγνοία τους και χωρίς ποτέ να ζητηθεί η γνώμη τους ! ! !
Στη συνέχεια ακολούθησαν αλλεπάλληλες αιτήσεις ομάδας κατοίκων της περιοχής που διαμαρτύρονταν έντονα και τεκμηριωμένα ζητώντας από τον κ. Σουσούδη να ανακαλέσει το έγγραφο από τον φάκελο της μελέτης για το ΧΥΤΥ και να πάρει σαφή θέση καθόσον η τύχη των γεωτρήσεων στο Μπατσί συνδέεται άμεσα με το ζωτικό θέμα της υδροδότησης της περιοχής. 
Από ηχητικό υλικό συγκεντρώσεων κατοίκων και δημοτικής αρχής για το θέμα του ΧΥΤΥ, φαίνεται ο κ. Σουσούδης να δηλώνει ότι το «έγγραφο δεν είναι σωστό».
Κάτω από τις έντονες πιέσεις των κατοίκων ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Αποκεντρωμένη ότι δεν προτίθεται να καταργήσει τις 3 γεωτρήσεις και πολύ χλιαρά και αποστασιοποιημένα «πρότεινε» απλώς την απόσυρση του εγγράφου του κ. Γλυνού για να ρίξει στάχτη στα μάτια των διαμαρτυρομένων, να κερδίσει χρόνο και να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα.

Αλλά για κακή του τύχη, η Αποκεντρωμένη δεν πείστηκε από τις δήθεν καλές προθέσεις του και ζήτησε από τον κ. Σουσούδη τον Σεπτέμβριο του 2015 «να αιτηθεί ρητώς την απόσυρση» του εγγράφου. 

Ιδού το Βίντεο:


 

Και φυσικά εκείνος εδώ και ένα χρόνο δεν έκανε τίποτα. Ένοχα το αποσιώπησε…..
Μόνον λόγια, μεγάλα και παχιά λόγια . Για ιθαγενείς.
Πάμε για χωροθέτηση ΧΥΤΥ με έγγραφο που λέει ότι θα καταργηθούν οι 3 γεωτρήσεις στο Μπατσί, χωρίς πρόνοια για άλλη βιώσιμη λύση στην περιοχή.
Αυτή είναι η αλήθεια και δεν αμφισβητείται.
Προχειρότητα ή το χειρότερο σκοπιμότητα ?
Μήπως εν τέλει οι κ.κ. Γλυνός και Σουσούδης, φανατικοί οπαδοί και οι δύο της Πλούσκας, είναι το ίδιο και το αυτό ?
Μήπως το ίδιο ποθούν διακαώς και άλλοι εκκολαπτόμενοι μνηστήρες του δημαρχιακού θώκου κλείνοντας το μάτι δεξιά-αριστερά για τα ψηφάκια, αρκεί ο ΧΥΤΥ να γίνει μακριά από την περιοχή τους ?
Τις μεθοδεύσεις Γλυνού που κατηγορούσε ο κ. Σουσούδης ως αντιπολίτευση, έρχεται εδώ και 2 χρόνια και τις εφαρμόζει ο ίδιος και η παρέα του απαρέγκλιτα και ακόμα χειρότερα.

Με πιο τρανό παράδειγμα, αυτό της χωροθέτησης του ΧΥΤΥ, εμμονικά πάντα στην Πλούσκα, με χίλιες δυο μηχανορραφίες. Και όποιος τολμήσει να αντισταθεί στα σχέδιά τους, αυτόματα μπαίνει στο στόχαστρο των σκοταδιστικών «παπαγάλων» και της λασπολογίας τους. 
Το πιο σκληρό κατεστημένο που δυναστεύει το νησί μας χρόνια τώρα, ξύπνησε σύσσωμο και αγαστά συνασπιζόμενο υπέρ της Πλούσκας, δείχνοντας ξεκάθαρα πια το προσωπείο του.
Λαϊκίστικη διεφθαρμένη μικροπολιτική, ξεπερασμένη και καταδικασμένη από τον περήφανο Ανδριώτικο λαό που αναζητά την αλήθεια και το δίκαιο.
Το μέγα ζήτημα της χωροθέτησης ΧΥΤΥ στο νησί μας δεν μπορεί να λυθεί με αυταρχισμό, αδιαφάνεια και κοροϊδία του κόσμου.

Απαιτεί τη συναίνεση ΟΛΩΝ μας διότι αφορά τη ζωή, την περιουσία, την υγεία και το μέλλον ΟΛΩΝ μας και όχι μόνον ορισμένων εκλεκτών.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Στου κουφού την πόρτα,
όσο θέλεις βρόντα...
Διαβάσαμε στην ηλεκτρονική εφημερίδα των Κυκλάδων Κοινή Γνώμη.gr απάντηση της 15.11.2016 του κ. Σουσούδη σε παλαιότερο έγγραφό μας σχετικά με την απ΄ευθείας ανάθεση της περιβόητης υδρογεωλογικής μελέτης για τον ΧΥΤΥ.
Δεν θα σχολιάσουμε ότι για άλλη μια φορά ο κ. Δήμαρχος κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και αποφεύγει συστηματικά να απαντήσει με επίσημο έγγραφό του στον επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Γ. Καπάκη. 
Ο διάλογος και μάλιστα με τεκμηριωμένα επιχειρήματα του είναι άγνωστος.
Ακολουθεί τον προσφιλή του κατηφορικό δρόμο της παραπληροφόρησης, του αυταρχισμού και της παγαποντιάς. 
Τσιμουδιά για το πώς σκαρφίστηκε να αναθέσει απ΄ευθείας σε αρεστό του μελετητή την υδρογεωλογική, αντί να προκηρύξει διαγωνισμό και να υποβληθούν προσφορές μελετών από γνωστά πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Θα πρέπει να μάθει επιτέλους ότι η καραμέλα περί δήθεν εξεύρεσης λύσης πάση θυσία για χωροθέτηση του ΧΥΤΥ είναι κουτοπόνηρη και άκρως επικίνδυνη. 
Λύση στα μέτρα τα δικά του και των συμφερόντων που εκφράζει και θέλουν τον ΧΥΤΥ στην Πλούσκα, δεν μπορεί να είναι μια λύση αποδεκτή από όλους.
O ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να αναδεικνύει τα λάθη της διοίκησης και να εκφράζει την τοπική κοινωνία, κάτι που απέτυχε να κάνει μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή Σουσούδη. 
Οι λύσεις για να είναι βιώσιμες, πρέπει πρωτίστως να είναι νόμιμες, λέξη άγνωστη στον κ.Δήμαρχο. 
Ας κοιτάξει τί λένε για τις μεθοδεύσεις του οι κάτοικοι της Υδρούσσας, ακόμα και οι δικοί του σύμβουλοι.

Όσο για τον κ. Καπάκη που τόσο πολύ "απασχολεί" προσφάτως το τοπικό κατεστημένο, είναι πάντα κοντά στα προβλήματα των κατοίκων της Άνδρου με τη σεμνότητα που τον διακρίνει, παρά το βεβαρυmμένο πρόγραμμά του ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας της χώρας (θέση που πολλούς όψιμους φίλους του "ανησύχησε"), ασκώντας ουσιαστική αντιπολίτευση με καίρια ερωτήματα, όσο και αν ενοχλεί το φθαρμένο αυτοδιοικητικό περιβάλλον του νησιού μας.
Όσοι ονειρεύονται την παραίτησή του, πλανώνται πλάνην οικτρά. 
Θα πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα του.

" ΆΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΉ ΜΑΣ"


Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΑΚΗ

ΝΕΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ.... ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΥ 
ΣΤΗΝ ΠΛΟΥΣΚΑ

                                                                                                       ΕΠΕΙΓΟΝ      18.11.2016


ΠΡΟΣ
1 .    Δήμαρχο Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη
2 .   Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Πρόεδρο Ο.Ε., κ. Χρ. Βουραζέρη
διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελ. Μπάλλα

Κοινοποίηση:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
A. Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων, Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος
Β.  κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα
     Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
 Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, Επτανήσου 35, 84100 Ερμούπολη, Σύρος
2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος Κυκλάδων,
Σ. Καράγιωργα 22, Ερμούπολη, 84100 Σύρος


Θ Ε Μ Α: Έλεγχος νομιμότητας υπ΄αρ. 143/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Άνδρου για εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, σχετικά με τη χωροθέτηση ΧΥΤΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011), τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, τις γενικότερες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3 και 9 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), παρακαλώ όπως μεριμνήσετε και διαβιβάσετε άμεσα στους αρμοδίους το παρόν έγγραφό μου και με πληροφορήσετε εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τα εξής:
Περιήλθε εις γνώση μου ότι σκοπεύετε να εντάξετε αυθαιρέτως, στο φάκελο της μελέτης χωροθέτησης του ΧΥΤΥ, την απαραίτητη υδρογεωλογική μελέτη που εκπόνησε ο «δικός σας» μελετητής-γεωλόγος κ. Μπηλιώνης Α. Σάββας και ενώ εκκρεμεί ακόμα ο έλεγχος νομιμότητας της σχετικής υπ΄αρ. 143/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Άνδρου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, μετά την προσφυγή που κατέθεσε ομάδα κατοίκων της περιοχής της Υδρούσσας.
Πληροφορούμαι το αδιανόητο, ότι δηλ. έχει πρωτοκολληθεί έγγραφο του Δήμου με το οποίο παραλάβατε ήδη  - εξωθεσμικά - την επίμαχη μελέτη, χωρίς ουδεμία έγκριση.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οφείλετε να απαντήσετε στα καυτά ερωτήματα που σας έθεσε με το υπ’ αρ. πρωτ. 75049/19.10.2016 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (συμπληρώνεται ένας μήνας) για το πώς προβήκατε ουσιαστικά στην απ΄ευθείας ανάθεση αυτής της τόσο σημαντικής και κρίσιμης για την πορεία του ΧΥΤΥ μελέτης, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τις διατάξεις του νέου Ν. 4412/2016 και προσπαθώντας με τις γνωστές σας αλχημείες να πείσετε την εποπτεύουσα Αρχή για το σύννομο των ενεργειών σας, ξεσηκώνοντας έτσι θύελλα αντιδράσεων από τους θιγόμενους κατοίκους αλλά και από δικούς σας συμβούλους- μέλη της Ο.Ε. που καταψήφισαν τις πονηρές αιτιάσεις που προβάλλατε για να δικαιολογήσετε την απ’ ευθείας ανάθεση της υδρογεωλογικής μελέτης σε αρεστό προς εσάς μελετητή.
Μιας μελέτης που σέρνεται εδώ και πολύ καιρό με απολύτως δική σας υπαιτιότητα και βρήκατε την επίπλαστη αφορμή του απρόβλεπτου και του κατεπείγοντος που διακαώς ψάχνατε, για να την δώσετε με απ΄ευθείας ανάθεση εκεί που εξ’ αρχής θέλατε. Προφανώς για να καταλήξετε σε συμπεράσματα που θα σας διευκολύνουν στην εμμονική σας στάση για χωροθέτηση του ΧΥΤΥ στην Πλούσκα.
Αν τελικώς ευσταθούν οι φήμες και παρακάμψατε τη νόμιμη διαδικασία στέλνοντας αναρμοδίως και καταχρηστικώς την υδρογεωλογική του δικού σας μελετητή, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως «εκ του πονηρού» το τέχνασμα της δωρεάς (γιατί δεν μπορεί λογικός νούς να διανοηθεί τι άλλο έχετε σκαρφιστεί), θα πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτή πρέπει προηγουμένως να γίνει αποδεκτή από συλλογικό όργανο του Δήμου, και κυρίως από το Δ.Σ. λόγω της κρισιμότητας του θέματος, καθόσον ο Δήμος δεν είναι ξέφραγο αμπέλι για να αποδέχεται ότι του «προσφέρει» ο καθένας.
Θα σας συνιστούσα λοιπόν ψυχραιμία, σύνεση, σεβασμό της νομιμότητας (μην ξεχνάτε ότι οφείλετε εδώ και ένα μήνα να απαντήσετε στην Αποκεντρωμένη) και όχι εξωθεσμικές εκ μέρους σας ενέργειες και παρεμβάσεις που σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα (ξέρετε εσείς …, είναι αυτές για τις οποίες τολμάτε να κατηγορείτε τον απολύτως αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπ. Εσωτερικών κ. Ε. Καπετάνιο διότι η τεκμηριωμένη άποψή του δεν ταιριάζει με τα σχέδιά σας για την Πλούσκα), αναλογιζόμενος ότι με τις μη σύννομες ενέργειές σας δυναμιτίζετε περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στο νησί μας για το πολύπαθο θέμα του ΧΥΤΥ. 
Αναρωτιέμαι τι φοβάστε τόσο πολύ κύριε Δήμαρχε και δεν προκηρύσσετε ένα ανοικτό διαφανή διαγωνισμό για την εκπόνηση της υδρογεωλογικής όπως θα έκανε κάθε φυσιολογικός αιρετός που αγαπά τον τόπο του και δεν υποβιβάζει τη νοημοσύνη των συμπολιτών του?

Σε περίπτωση που καταθέσετε οποιαδήποτε υδρογεωλογική μελέτη στο φάκελο του ΧΥΤΥ χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ή/και από συλλογικό Όργανο του Δήμου μας, παρακαλώ όπως έχω άμεσα αντίγραφο αυτής καθώς και της διοικητικής πράξεως που την αποδέχεται προκειμένου να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου ως επικεφαλής της ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
Επίσης χορηγήστε μου αντίγραφο της επεξηγηματικής απάντησης που θα στείλετε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικά με την απόφαση ανάθεσης της υδρογεωλογικής.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως λάβει υπόψη της το παρών έγγραφό μου και καλέσει εκ νέου, ως αρμοδία Αρχή, τον κ. Δήμαρχο να απαντήσει άμεσα στο υπ’ αρ. πρωτ. 75049/19.10.2016 έγγραφό της, ελέγχοντας συνδυαστικά και τη νομιμότητα λήψης οποιασδήποτε υδρογεωλογικής μελέτης για το ΧΥΤΥ θέλει καταθέσει ο Δήμος Άνδρου στο σχετικό φάκελο.
Το θέμα της εκπόνησης υδρογεωλογικής μελέτης είναι καθοριστικό για την πορεία του ΧΥΤΥ και πρέπει να διαφυλαχθεί στο ακέραιο η νομιμότητα της όλης διαδικασίας, μακριά από κουτοπονηριές και τρικλοποδιές  .
Ως εκ τούτου επισημαίνω ότι οποιαδήποτε παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας ή/και μη σύννομη υπηρεσιακά ενέργεια, τόσο αιρετών όσο όμως και υπαλλήλων όλων των εμπλεκομένων με το ζήτημα Υπηρεσιών, δύναται να αποτελέσει αφορμή αναφοράς και ελέγχου τόσο από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης όσο και από τα όργανα (ΣΕΕΔΔ) της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.  Με τιμή,

      Γιάννης Γ. Καπάκης
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείου Εσωτερικών
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΠΡΟΣ
1.    Δήμαρχο Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη
2.    Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Πρόεδρο Ο.Ε., κ. Χρ. Βουραζέρη
διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελ. Μπάλλα

     Κοινοποίηση:
    1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
    A. Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων, Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος
    Β.  κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα
         Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
  
Θ Ε Μ Α: Ενημέρωση και παροχή διευκρινίσεων για τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στάθμευσης-αμαξοστασίου των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Απόφαση Ο.Ε. υπ΄αρ. 147/2016)

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011), τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, τις γενικότερες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3 και 9 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), παρακαλώ όπως μεριμνήσετε και διαβιβάσετε άμεσα στους αρμοδίους το παρόν έγγραφό μου και με πληροφορήσετε εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τα εξής:
Βάσει της υπ΄αρ. 147/2016 Απόφασης της Ο.Ε. (Α.Δ.Α.: 6ΟΗ1ΩΨΙ-Υ6Η) εγκρίθηκαν δύο Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων αφού είχαν προηγηθεί έτερα Πρακτικά τόσο της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ακινήτων όσο και της Επιτροπής Εκτίμησης μίσθωσης ακινήτου και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της εν λόγω μίσθωσης στην εταιρεία «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.».
Ωστόσο παρατηρείται ότι δεν τηρήθηκε ένας σοβαρός όρος της διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού όπως αυτή καταρτίστηκε με την υπ’ αρ. 87/2016 Απόφαση της Ο.Ε. και ακολούθησε η όμοια υπ’ αρ. πρωτ. 5576/14.07.2016 Διακήρυξη του Δημάρχου Άνδρου.
Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ότι :
-       το υπό μίσθωση ακίνητο θα «πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο κατά την ημέρα της δημοπρασίας με σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης ή αυτόνομο σύστημα υδροδότησης και παροχή ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.» (βλ. άρθρο 2 «Περιγραφή μισθίου» της Διακήρυξης), οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας μεταξύ άλλων δικαιολογητικών και Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα έφερε σφραγίδα του γνησίου υπογραφής περί πλήρους αποδοχής των όρων της διακήρυξης καθώς και φάκελο τεχνικής προσφοράς που θα περιελάμβανε και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι για το υπό μίσθωση ακίνητο συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο με τίτλο «Περιγραφή μισθίου» της διακήρυξης.    (βλ. άρθρα 4ο και 5ο της Διακήρυξης).
Όλοι οι παραπάνω όροι της Διακήρυξης παραβιάστηκαν κατάφορα από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας καθόσον το ακίνητο που επιλέχθηκε προς μίσθωση την ημέρα της δημοπρασίας δεν πληρούσε τους όρους του ετοιμοπαράδοτου αφού δεν διέθετε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης, παράλειψη ουσιώδη περί της καταλληλότητας του κτιρίου.

Παρά την κρίσιμη αυτή παράβαση των όρων της διακήρυξης που ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος και η Οικονομική Επιτροπή έθεσαν, αυτοαναιρέθηκαν στη συνέχεια και κατακύρωσαν τον διαγωνισμό στη συγκεκριμένη εταιρεία δηλώνοντας μη σύννομα ότι το ακίνητο της εταιρείας πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης, ακροβατώντας μάλιστα επικίνδυνα θέτοντας εκ των υστέρων και παντελώς αυθαίρετα την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των εργασιών ηλεκτροδότησης και υδροδότησης του κτιρίου μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (και όχι κατά την ημέρα της δημοπρασίας), βάζοντας μάλιστα εν γνώσει τους σε κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία του Δήμου υψηλής αξίας (στόλος οχημάτων, μηχανημάτων, ηλεκτρολογικό υλικό κ.α.) αφού επέλεξαν να τα στεγάσουν σε μισθωμένο κτίριο που δεν ηλεκτροδοτείται και δεν υδροδοτείται !!!.
Και βέβαια ανακύπτουν σοβαρά ερωτηματικά και για το ύψος του μισθώματος που πρόσφερε η εταιρεία και της κατακυρώθηκε (σημειωτέον ότι δεν υπήρξε ανταγωνιστική προσφορά καθόσον στη δημοπρασία εμφανίσθηκε μόνον η εν λόγω εταιρεία).
Το τελικό ποσό του μισθώματος που θα πληρώνει ο Δήμος μηνιαίως για ένα ακίνητο που την ημέρα της δημοπρασίας και μέχρι σήμερα ακόμη δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 4.000, αποκλίνοντας σημαντικά από το αρχικά ελάχιστο ποσό των Ευρώ 2.178,44.- που καθόρισε η Επιτροπή εκτίμησης του ακινήτου και μάλιστα σε μια εποχή όπου η κτηματαγορά κλυδωνίζεται και τα ενοίκια των ακινήτων έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της κρίσης.
Και το χειρότερο όλων είναι ότι η δαπάνη του μισθώματος επιβαρύνει κατευθείαν τους κατοίκους όλης της Άνδρου, οι οποίοι μέσω των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που πληρώνουν με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν και τη συγκεκριμένη δαπάνη που τους φόρτωσε η διοίκηση του Δήμου.
Δεδομένων των ανωτέρω και στα πλαίσια της διαφάνειας των ενεργειών σας αλλά και της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, παρακαλώ όπως μου απαντήσετε για ποιους λόγους τα εμπλεκόμενα με τη συγκεκριμένη δημοπρασία συλλογικά Όργανα του Δήμου Άνδρου κατακύρωσαν το αποτέλεσμα στην εταιρεία «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» παραβιάζοντας εμφανώς ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, τροποποιώντας τους μεταγενέστερα αυθαιρέτως και κατά το δοκούν, καθιστώντας έτσι την όλη διαδικασία της δημοπρασίας μη σύννομη. Επίσης αναφέρετέ μου και τα κριτήρια που έλαβαν υπόψη τους τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας στο να αποδεχθούν το υψηλό τίμημα των Ευρώ 4.000.- ως μηνιαίο ενοίκιο, την ίδια στιγμή μάλιστα που η διοίκηση του Δήμου μας αδρανεί προκλητικά έως και επικίνδυνα για τα συμφέροντα του Δήμου, αδιαφορώντας να αξιοποιήσει τόσο τα ιδιόκτητα ακίνητα που διαθέτει, όσο και  να εισπράξει οφειλόμενα μισθώματα τρίτων από εκμίσθωση ιδιόκτητων δημοτικών ακινήτων αφήνοντάς τους ανενόχλητους να φεσώνουν τον Δήμο μας επί χρόνια.
Επίσης παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφο:

-   Του υπ’ αρ. πρωτ. 8239/5.10.2016 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της εν λόγω δημοπρασίας
-   Του υπ΄αρ. πρωτ. 6118/3.08.2016 Πρακτικού (έκθεση) της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης-εκμίσθωσης ακινήτων
-       Του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ακινήτων
-       Του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης μίσθωσης ακινήτου (κτίριο και χώρο στάθμευσης) για τις ανάγκες των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού
-     Των 2 Υπεύθυνων Δηλώσεων που κατέθεσε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας σχετικά με τη γνώση και πλήρη αποδοχή των όρων της διακήρυξης και με την εκπλήρωση του όρου του ετοιμοπαράδοτου του κτιρίου. Ομοίως και της Υπεύθυνης Δήλωσης ορισμού αξιόχρεου εγγυητή.
-       Της κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας.  
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως λάβει υπόψη της το παρών έγγραφό μου κατά τον έλεγχο νομιμότητας που θα ασκήσει στην υπ΄αρ. 147/2016 Απόφαση της Ο.Ε. και περαιτέρω επιληφθεί του θέματος ως εποπτεύουσα Αρχή και επικοινωνήσει άμεσα με τον Δήμο Άνδρου προκειμένου να μου χορηγηθούν απρόσκοπτα όλα τα αιτούμενα στοιχεία και απαντηθούν επαρκώς - και όχι παρελκυστικώς και ασαφώς - τα ερωτήματά μου .


Με τιμή,    

                                                   Γιάννης Γ. Καπάκης
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείου Εσωτερικών
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης